Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Informacja

17‑08‑2016 17:18:25
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, iż dnia 19 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 (przewidywany czas trwania ok. 2h) na terenie pobocza oraz chodnika przed budynkiem ZE PAK KWB Konin, Al. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew odbędzie się zgromadzenie publiczne.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o sprzedaży działek pod garaże

04‑08‑2016 08:32:55

Ogłoszenie Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września  2016 roku  (czwartek) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: trzynasty  nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe

03‑08‑2016 09:52:47

Ogłoszenie Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 września  2016 roku (czwartek) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: drugi nieograniczony przetarg ustny(licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych pod: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe

03‑08‑2016 09:47:56
Ogłoszenie Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września  2016 roku (czwartek) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się:drugi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych pod:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności  (symbol: 5 MN, 1aMN, 4 MN)
b) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności z dopuszczeniem usług nieuciążliwych  (symbol : 11MN/U)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze gminy i miasta Kleczew

21‑07‑2016 11:52:47

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie uchwały Nr XXI/180/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze gminy i miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze Gminy i Miasta Kleczew.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w terminie do 31 sierpnia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu dot. sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe

11‑07‑2016 14:15:18

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 września  2016 roku ( czwartek  ) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: drugi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

22‑06‑2016 12:07:22
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza zamiar udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑11‑2015 12:56:22

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie przy Pl. Kościuszki 5 (pok. 205) wyłożone został do wglądu uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„Budowie zespołu dwóch elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny do 3,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 292 w obrębie Sławoszewo, gmina Kleczew”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest  Firma ENG Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Romualda Traugutta 1, 80 – 221 Gdańsk.
Raport wyłożony będzie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, codziennie w godz. urzędowania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑11‑2015 12:54:06
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że w dniu 18.03.2015 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: GK.7624/13/08 z dnia 28.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 205, codziennie w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej oraz tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑11‑2015 12:53:06
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: GK.7624/13/08 z dnia 28.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2016 17:19:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie