Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

09-02-2016 15:12:49

1. Nazwa oferenta:
Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124d

2. Rodzaj zadania.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

3. Tytuł zadania.
Wsparcie bieżącej działalności organizacji, które pozyskują żywność i dostarczają ją najuboższym mieszkańcom gminy Kleczew.

4. Nazwa projektu:
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Kleczew

5. Wysokość przyznanych środków publicznych:
10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

08-02-2016 09:04:36

1. Rodzaj zadania.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2. Tytuł zadania.
Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na rok 2016

27-01-2016 11:28:59
Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) informuję wszystkie organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na rok 2016
Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:
1.    Składanie uwag i opinii w formie pisemnej- Urząd Gminy i Miasta Kleczew, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
2.    Składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
ugim@kleczew.pl
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a, ust.8 podmioty, o których mowa w ust.7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 18.02.2016r. Nie wydanie opinii w  w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05-11-2015 12:59:18

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie przy Pl. Kościuszki 5 (pok. 205) wyłożone został do wglądu uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„Budowie zespołu dwóch elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny do 3,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 292 w obrębie Sławoszewo, gmina Kleczew”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest  Firma ENG Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Romualda Traugutta 1, 80 – 221 Gdańsk.
Raport wyłożony będzie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, codziennie w godz. urzędowania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05-11-2015 13:00:24
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że w dniu 18.03.2015 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: GK.7624/13/08 z dnia 28.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 205, codziennie w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej oraz tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05-11-2015 13:02:32
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: GK.7624/13/08 z dnia 28.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

05-08-2015 09:20:45

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew poddaje do konsultacji społecznej projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2021"
Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców Gminy Kleczew w sprawie projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2021".
Konsultacje będą prowadzone od 31 lipca 2015r. do 21 sierpnia 2015r.
a) w formie pisemnej - Urząd Gminy i Miasta Kleczew, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
b) ustnie do protokołu - w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, pok. 204
c) e-mailem na adres: ugim@kleczew.pl.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

02-09-2014 18:54:28

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

29-04-2014 11:30:31

Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Interpretacja przepisów prawa podatkowego

22-04-2014 09:01:44

Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
Data wytworzenia informacji:
26-11-2007 14:26:00
Data udostępnienia informacji:
09-02-2016 15:12:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data udostępnienia Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie