Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania

08‑03‑2018 14:57:06

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.  poz.1817 ze zm.), art. 18 ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017r. poz.697 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania.

1. Rodzaj zadania.
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Tytuł zadania.
Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Pełna treść ogłoszenia do pobrania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

27‑02‑2018 14:31:05
W związku z ogłoszeniem otwartego konukstu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia nr RO - 1/18 z dnia 5 stycznia 2018r. (ogłoszenie zamieszczona 5 stycznia br. na www.kleczew.pl - tytuł zadania: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew", www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy obłoszeń Biura Obsługi Interesanta) ogłoszony został 10 stycznia br. nabór przedatwicieli organizacji pozarzaowych do prac w Komisji Konkursowej nr RO - 2/18 (ogłoszenie zamieszczone 10 stycznia br. na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy obłoszeń Biura Obsługi Interesanta).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

27‑02‑2018 14:29:06

Zgodnie z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr RO - 00007/18 dnia 1 lutego 2018r. (ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń UGiM w Kleczewie, www.kleczew.pl oraz www.bip.kleczew.pl) na realizację zadania publicznego w formie wspierania pt.: "Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew" w terminie od 2 do 23 lutego 2018r. żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o planowanych zamówieniach publicznych w 2018 roku

22‑02‑2018 16:17:17

W związku z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przekazuje informację o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
 
1) Przedmiotu zamówienia,
2) Rodzaju zamówienia wg. podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi,
3) Przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia,
4) Orientacyjnej wartości zamówienia,
5) Przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym bądź miesięcznym,
Jednocześnie zgodnie z interpretacją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych publikacja wskazanych planów dotyczy wyłącznie zamówień,
w odniesieniu do których zamawiających mają obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

16‑02‑2018 14:02:07
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew na podstawie art. 15 ust. 2a z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.), pkt. IX Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjętego Uchwałą XXXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr RO - 7/18 (ogłoszenie zamieszczone na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie dnia 1 lutego 2018r.) na realizację zadania publicznego:

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Tytuł zadania: Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

BGiM Kleczew ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o powołaniu do Komisji Konkursowej decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób pracy Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik do Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:
1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3. wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia należy składać do 22 lutego 2018r. do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie do godz. 15:30 (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek pod garaże

12‑02‑2018 10:19:59

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2018 roku  (środa) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: szesnasty  nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na 2017 rok”

06‑02‑2018 16:32:41
Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na 2017 rok”. W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy i Miasta Kleczew oraz podmioty o których mowa w art. 11a ww. ustawy.
Opinie i uwagi można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@kleczew.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑02‑2018 15:59:07

Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie informuje, że od 07.02.2018 r. do 01.03.2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Marek Wesołowski

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

02‑02‑2018 13:27:40

1. Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie, ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew

2. Rodzaj zadania: Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej.

3. Tytuł zadania: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew”

4. Nazwa zadania publicznego: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu Gminy Kleczew”.

5. Wysokość przyznanych środków publicznych: 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania

01‑02‑2018 11:38:43

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.  poz.1817 ze zm.), art. 18 ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017r. poz.697 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania.

1. Rodzaj zadania.
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Tytuł zadania.
Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 635 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 64
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2018 15:00:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie