Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy i miasta Kleczew wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

09‑07‑2018 10:12:16

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie: Uchwały Nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Budzisław Górny na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Budzisław Kościelny na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie miasta Kleczew na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/289/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Marszewo na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/294/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Sławoszewek na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XLVII/437/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo na obszarze gminy i miasta Kleczew, Uchwały Nr XLVII/438/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Wielkopole na obszarze gminy Kleczew.
Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębach Cegielnia, Genowefa, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Marszewo, Kleczew, Sławoszewek, Sławoszewo i Wielkopole na obszarze gminy i miasta Kleczew.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

05‑07‑2018 14:26:17
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z pózn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana taryfowych cen za wodę i ścieki

02‑07‑2018 10:45:54

W dniu 08.06.2018r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP- https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/ decyzję znak PO.RET.070.188.2.2018.MZ zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę̨ i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kleczew wnioskowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie.
W związku z powyższym informuję, że na terenie Gminy Kleczew w okresie od 16.06.2018r. do 31.12.2018r. będą obowiązywać następujące taryfy za wodę i ścieki (ceny brutto) - Taryfy w załączniku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o petycjach

28‑06‑2018 14:44:50

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w roku 2017 nie wpłynęła do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie i nie była rozpatrywana żadna petycja.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

11‑06‑2018 13:31:52
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z pózn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

08‑06‑2018 12:50:55

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultyry i dziedzictwa narodowego;
Tytuł zadania publicznego - Ku pamięci strażackiej działaności - spotkanie in tegracyjne połączone z obchodami jubileuszu 115-lecia OSP Kleczew";
Oferent - Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczewie ;
Wnioskowana kwota dofinansowania : 2750,-  zł;

która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 7 czerwca 2018r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 08.06.2018r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty w dowolny sposób z zachowaniem ww. terminu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja z dnia 17 maja 2018r. PO.RET.070.188.2.2018.MZ

30‑05‑2018 08:57:18
Decyzja z dnia 17 maja 2018r. PO.RET.070.188.2.2018.MZ oraz tabele z wysokością cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie

29‑05‑2018 07:51:14

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

23‑05‑2018 13:05:59
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
Tytuł zadania publicznego - "Piknik integracyjny pod hasłem "Bezpieczeństwo ważna sprawa - edukacja i zabawa";
Oferent - Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce ;
Wnioskowana kwota dofinansowania : 800,-  zł; która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 22 maja 2018r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 23.05.2018r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty w dowolny sposób z zachowaniem ww. terminu.

Oferta do pobrania.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

17‑05‑2018 15:19:04

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
Tytuł zadania publicznego - "Zawody sportowo - pożarnicze MDP";
Oferent - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotkowie ;
Wnioskowana kwota dofinansowania : 6000,-  zł; która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 17 maja 2018r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 17.05.2018r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty w dowolny sposób z zachowaniem ww. terminu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 657 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 66
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2018 10:14:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie