Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

17‑05‑2018 15:19:04

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
Tytuł zadania publicznego - "Zawody sportowo - pożarnicze MDP";
Oferent - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotkowie ;
Wnioskowana kwota dofinansowania : 6000,-  zł; która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 17 maja 2018r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 17.05.2018r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty w dowolny sposób z zachowaniem ww. terminu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

17‑05‑2018 15:11:26

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Zadanie z zakresu działaności wspomagającej rozwoj wspólnot i społeczności lokalnej;
Tytuł zadania publicznego - "IV Budzisławski Festyn Rodzinny";
Oferent - Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw.  Wniebowzięcia  NMP w Budzisławiu Kościelnym ;
Wnioskowana kwota dofinansowania : 3270,-  zł;


która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 17 maja 2018r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 17.05.2018r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty w dowolny sposób z zachowaniem ww. terminu.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

02‑05‑2018 11:15:37
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
Tytuł zadania publicznego - "Poznajemy Mazury - krainę pełną historii";
Oferent - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kleczewie;
Wnioskowana kwota dofinansowania : 4000,-  zł;

która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 27 kwietnia 2018r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 02.05.2018r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty w dowolny sposób z zachowaniem ww. terminu.

Oferta do pobrania.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

02‑05‑2018 11:10:45

W związku z pismem Zarządu PZERiI Oddział Rejonowy w Kleczewie, które wpłynęło 27 kwietnia br. w sprawie wycofania uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pt.: „Poznajemy Mazury – krainę pełną historii” złożonej 17 kwietnia br. przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kleczewie z powodu błędnie wyliczonych kosztów w pozycji  IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego oferta pozostaje bez dalszego rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)  ww. oferta została zamieszczona  23 kwietnia br. na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń BOI Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie z możliwością wnoszenia do niej uwag.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

23‑04‑2018 14:17:05

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

rodzaj zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
tytuł zadania publicznego - "Poznajemy Mazury - krainę pełną historii",
oferent - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kleczewie,
wnioskowana kwota dofinansowania : 4000,-  zł.

Oferta wpłynęła do UGiM w Kleczewie 17 kwietnia 2018r. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Data upublicznienia oferty: 23.04.2018r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty w dowolny sposób z zachowaniem ww. terminu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedazy

23‑04‑2018 12:53:08

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości sporządzony dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście w Kleczewie przeznaczonej do zbycia zgodnie z  art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.)

Lp.

Numer

działki

Pow.

działki

Numer księgi wieczystej

Przeznaczenie

(symbol)

Cena

Działki

(brutto)

Uwagi

 

1

2

3

4

5

6

7

  1.

657/23

148 m2

KN1N/00040295/0

    69 MN

7.097,10 zł

służy na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej ozn.nr 658/3    

 

Osoby fizyczne lub prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) winny składać wnioski o nabycie do tut. Urzędu.  Termin składania wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia  wykazu tj. od  25 kwietnia 2018 roku do 13 czerwca 2018 roku.”

Osoba odpowiedzialna Krystyna Wieczorek, telefon 63-2700937
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie

18‑04‑2018 09:19:33
z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnejoraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie I.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

10‑04‑2018 14:16:47

1. Nazwa oferenta: Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124D, 62-510 Konin.

2. Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

3. Tytuł zadania: „Wspieranie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”.

4. Nazwa zadania publicznego: „Wspieranie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”.

5. Wysokość przyznanych środków publicznych: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

09‑04‑2018 13:25:50
27 marca br. ogłoszony został nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej (ogłoszenie nr RO - 26/18 zamieszczone 27 marca br. na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Interesanta) w związku z ogłoszeniem nr RO - 19/18 z dnia 7 marca 2018r.otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew" (ogłoszenie zamieszczone 8 marca br. na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Interesanta UGiM w Kleczewie) Przedstawicieli organizacji pozarządowych należało zgłaszać do 4 kwietnia br.

W wyznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła swojego przedstawiciela do pracy w komisji.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

03‑04‑2018 09:37:16

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że od 04.04.2018 r. do 25.04.2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 648 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 65
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2018 15:20:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie