Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Sprawozdanie

30‑05‑2017 08:52:34
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń

18‑05‑2017 09:32:27

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Tytuł zadania publicznego - Gminne zawody sportowow - pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o puchar Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
Oferent - Ochotnicza Straż Pożarna Sławoszewek
Wnioskowana kwota dofinansowania : 4 000,-  zł

która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 15 maja 2017r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 18.05.2017r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mtupalska@kleczew.pl lub w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

12‑05‑2017 08:42:49
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w związku z Uchwałą numer XXXI/227/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń

08‑05‑2017 14:47:39

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania publicznego - "Wiek nie gra roli - poznajemy dziedzictwo kulturowe i historyczne polskich miast".

Oferent - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kleczewie.
Wnioskowana kwota dofinansowania : 1.900,-  zł

która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 5 maja 2017r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 08.05.2017r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mtupalska@kleczew.pl lub w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urządu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń

24‑04‑2017 15:08:03

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Tytuł zadania publicznego - III Budzisławski Festyn Rodzinny
Oferent - Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw.  Wniebowzięcia  NMP  w Budzisławiu Kościelnym, ul. Wilczyńska 6, 62-541 Budzisław Kościelny
Wnioskowana kwota dofinansowania : 2.610,-  zł

która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 13 kwietnia 2017r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 24.04.2017r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mtupalska@kleczew.pl lub w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

21‑04‑2017 09:28:02

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że od 21.04.2017 r. do 12.05.2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Interpretacja prawa podatkowego

30‑03‑2017 11:49:39
Publikujemy wniosek podatnika o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego oraz wydaną interpretacje.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

21‑03‑2017 11:36:47

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że 17 marca 2017 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie  Elektrowni Fotowoltaicznej  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid:  219, 221, 222, 223, 224, 225 w miejscowości Sławoszewo, gmina Kleczew”.
Inwestorem jest Pani Ewa Siemińska  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:          EL – WIND Ewa Siemińska z siedzibą Tymienice  50 F, 98 – 220 Zduńska Wola.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 205, codziennie w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

07‑03‑2017 16:48:12

Zgodnie z art. 4a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), uchwały Nr XIII/115/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia
27 lutego 2004 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleczew (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2004 r., nr 57, poz. 1307), w związku z uchwałą Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kleczewa i mieszkańcami sołectwa Kalinowiec, gmina Kleczew, w sprawie zmiany granic gminy Kleczew, §2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 310) oraz zarządzeniem Nr 0050/13/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kleczewa i mieszkańcami sołectwa Kalinowiec, gmina Kleczew, w sprawie zmiany granic gminy Kleczew, zwołuję zebranie z mieszkańcami miasta Kleczewa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic gminy Kleczew poprzez wyłączenie z granic gminy Kleczew części obrębu ewidencyjnego Słaboludz w sołectwie Kalinowiec i włączenie tego obszaru do gminy Kazimierz Biskupi oraz włączenie do miasta Kleczewa, gmina Kleczew, części obrębu ewidencyjnego Nieświastów w sołectwie Kazimierz Biskupi z gminy Kazimierz Biskupi.

Zebranie odbędzie się 15 marca 2017 r. o godz. 17:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
w Kleczewie przy al. 600-lecia 33 w Kleczewie.

Na zebranie zapraszam osoby posiadające czynne prawo wyborcze stale zamieszkujące na terenie miasta Kleczewa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

07‑03‑2017 16:45:43

Zgodnie z art. 4a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), uchwały Nr XIII/115/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia
27 lutego 2004 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleczew (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2004 r., nr 57, poz. 1307), w związku z uchwałą Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kleczewa i mieszkańcami sołectwa Kalinowiec, gmina Kleczew, w sprawie zmiany granic gminy Kleczew, §2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 310) oraz zarządzeniem Nr 0050/13/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kleczewa i mieszkańcami sołectwa Kalinowiec, gmina Kleczew, w sprawie zmiany granic gminy Kleczew, zwołuję zebranie z mieszkańcami sołectwa Kalinowiec w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic gminy Kleczew poprzez wyłączenie z granic gminy Kleczew części obrębu ewidencyjnego Słaboludz w sołectwie Kalinowiec i włączenie tego obszaru do gminy Kazimierz Biskupi oraz włączenie do miasta Kleczewa, gmina Kleczew, części obrębu ewidencyjnego Nieświastów w sołectwie Kazimierz Biskupi z gminy Kazimierz Biskupi.

Zebranie odbędzie się 17 marca 2017 r. o godz. 17:00 w Świetlicy wiejskiej w Józefowie.

Na zebranie zapraszam osoby posiadające czynne prawo wyborcze stale zamieszkujące na terenie sołectwa Kalinowiec.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 599 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 60
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2017 08:54:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie