Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń

11‑08‑2017 13:25:39

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Tytuł zadania publicznego - Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda.
Oferent - Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce
Wnioskowana kwota dofinansowania : 8 500,-  zł

która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 11 sierpnia 2017r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 11.08.2017r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mtupalska@kleczew.pl lub w formie pisemnej złożyć wBiurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

09‑08‑2017 12:37:51
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21 września  2017 roku  (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się piętnasty  nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały

09‑08‑2017 09:44:40

Na podstawie uchwały Nr XLI/398/10 Rady Miejskie w Kleczewie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Termin konsultacji: od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2017r.

Do udziału w konsultacjach uprawione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Kleczew.

Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i skierowanie do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew osobiście lub pocztą.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

07‑08‑2017 13:40:40

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/305/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 maja 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w godzinach pracy Urzędu.
    Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębach: miasto Kleczew, Adamowo, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Genowefa, Jabłonka, Kamionka, Nieborzyn, Przytuki, Sławoszewek, Sławoszewo, Tręby, Wielkopole i Zberzyn na obszarze gminy Kleczew.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, o godz. 1430.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew (e-mail: ugim@kleczew.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

07‑08‑2017 13:38:22

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 marca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w godzinach pracy Urzędu.
    Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych gminy i miasta Kleczew.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, o godz. 1500.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew (e-mail:ugim@kleczew.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

24‑07‑2017 12:42:10
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie uchwały Nr XXXIII/305/2017 z dnia 26 maja 2017 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych położonych w obrębach Jabłonka, Wola Spławiecka i Zberzyn na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu miejscowego jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych położonych w obrębach Jabłonka, Wola Spławiecka i Zberzyn na obszarze gminy Kleczew, na których zakłada się lokalizację trzech elektrowni wiatrowych o maksymalnej wysokości wynoszącej 50,0 m.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Interpretacja prawa podatkowego

14‑07‑2017 13:32:43
Publikujemy wniosek podatnika o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego oraz wydaną interpretacje.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o petycjach

11‑07‑2017 14:03:19

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195), informujemy, że w roku 2016 wpłynęły do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie 4 petycje.

  1. Utworzenie "biblioteczki samorządowca" – załatwienie negatywne
  2. Wymiana Windows XP - załatwienie negatywne
  3. Efektywność energetyczna - załatwienie negatywne
  4. Analiza stanu faktycznego BIP - załatwienie negatywne
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym o sprzedaży nieruchomości

10‑07‑2017 14:43:46
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym 0006 Genowefa, gmina Kleczew, oznaczoną numerem ewidencyjnym 191/6 oraz 201, o powierzchni całkowitej 5,6513 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KN1N/00066131/1 wpisem w dziale II prawa własności na rzecz Gminy Kleczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie

30‑05‑2017 08:52:34
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 608 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 61
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2017 13:27:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie