Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie konsultacji

13‑10‑2017 13:07:23

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Na podstawie uchwały Nr XLI/398/10 Rady Miejskie w Kleczewie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Termin konsultacji: 16-31 października 2017r.

Do udziału w konsultacjach uprawione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Kleczew.

Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i skierowanie do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości

11‑10‑2017 14:44:52

Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie informuje, że od 11.10.2017 r. do 01.11.2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

25‑09‑2017 14:18:20
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

19‑09‑2017 09:54:26

Oogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie: Uchwały Nr XXXII/280/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Adamowo na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/281/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach Alinowo i Roztoka na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Jabłonka na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Janowo na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/286/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Kalinowiec na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/287/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Kamionka na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/290/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Miłaczew na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/291/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Nieborzyn na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/292/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Przytuki na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/293/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Słaboludz na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/295/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Sławoszewo na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/296/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Tręby na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/298/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Wola Spławiecka na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/299/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Zberzyn na obszarze gminy Kleczew, Uchwały Nr XXXII/300/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Złotków na obszarze gminy Kleczew.
Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębach Adamowo, Alinowo i Roztoka, Jabłonka, Janowo, Kalinowiec, Kamionka, Miłaczew, Nieborzyn, Przytuki, Słaboludz, Sławoszewo, Tręby, Wola Spławiecka, Zberzyn oraz Złotków na obszarze gminy Kleczew.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w terminie do dnia 20 października 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości

08‑09‑2017 12:08:34
Burmistrz Gminy i Miasta informuje, że od 8.09.2017 r. do 28.09.2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie

06‑09‑2017 14:19:22

Sprawozdanie
z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
1. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 9 do 23 sierpnia 2017r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej został zamieszczony na stronie internetowej www.kleczew.pl oraz www.bip.kleczew.pl dnia 09.09.2017r.
2. Konsultacje miały formę wyrażenia pisemnej opinii o przedmiocie konsultacji.
3. Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
4. Do projektu ww. dokumentu żadna organizacja pozarządowa nie złożyła uwag.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑08‑2017 10:03:44

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że 29 sierpnia 2017 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „pelletyzacji materiału RDF w zakładzie zlokalizowanym w Genowefie na działce o nr ewid. 200, obręb Genowefa” i przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestorem jest Green Energia Sp. z o.o. z siedzibą ul. J. H. Dąbrowskiego 77A, 60 – 529 Poznań, Oddział w Genowefie, Genowefa 15, 62 – 540 Kleczew.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 207, codziennie w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie

28‑08‑2017 13:09:16
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kleczewie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń

11‑08‑2017 13:25:39

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Tytuł zadania publicznego - Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda.
Oferent - Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce
Wnioskowana kwota dofinansowania : 8 500,-  zł

która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 11 sierpnia 2017r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 11.08.2017r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mtupalska@kleczew.pl lub w formie pisemnej złożyć wBiurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

09‑08‑2017 12:37:51
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21 września  2017 roku  (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się piętnasty  nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 616 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 62
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2017 13:11:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie