Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503Obwieszczenie (2014-04-15 08:39:15)
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm. ) , art. 39 ust. 1 , art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie, z dnia 23 października 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie: od 22 kwietnia 2014 r. do 23 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r. o godz. 10-tej, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, na adres: pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz.U. z 2013r. poz. 262 ) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ( epuap.gov.pl ) w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2013r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2014 r. Składana uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew. More...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2014-04-15)
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr XLII/310/2013 z dnia 19 listopada 2013 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część "B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zmiana planu miejscowego w części "B" obejmuje tereny określone na załącznikach nr 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 21 i 22 do Uchwały Nr XLII/310/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 listopada 2013 r.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew. More...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2014-04-15)
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr XLII/310/2013 z dnia 19 listopada 2013 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część "A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zmiana planu miejscowego w części "A" obejmuje tereny określone na załącznikach nr 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 20 i 23 do Uchwały Nr XLII/310/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 listopada 2013 r.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
 More...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2014-04-15)
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr XLI/296/2013 z dnia 29 października 2013 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zmiana planu miejscowego obejmuje tereny określone na załącznikach do Uchwały Nr XLI/296/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2013 r.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
 More...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2014-04-15)
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr XLI/294/2013 z dnia 29 października 2013 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zmiana planu miejscowego obejmuje tereny określone na załącznikach do Uchwały Nr XLI/294/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2013 r.
     Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
 More...
Obwieszczenie (2014-03-25 09:53:17)
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),  Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dla Inwestora (Pana Marcina Siedleckiego zam. ul. Pruszkowska 29/220, 03 - 119 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Krukowskiego prowadzącego działalność Earth energy z siedzibą Żakowice 1, 99 - 314 Krzyżanów)
Download attachment More...
Obwieszczenie (2014-03-25 09:51:31)
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia na Inwestora (Pana Marcina Siedleckiego zam. ul. Pruszkowska 29/220, 03 - 119 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa
Krukowskiego prowadzącego działalność Earth energy z siedzibą Żakowice 1, 99 - 314 Krzyżanów) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe (2014-03-18 09:58:13)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się szósty nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych pod: a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol : 1 MN, 4 MN, 2 MN, 3 MN) b) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (symbol: 9 MN/U, 10 MN/U, 11 MN/U) c) usługi handlu (symbol: 14a UH)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe (2014-03-18 09:54:43)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się czwarty nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 1 MN, 1a MN)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek pod garaże (2014-03-18 09:46:49)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz.12.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się siódmy nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.
Download attachment More...