Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2015-02-25 10:10:15)
Download attachment More...
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania (2015-02-16 07:55:00)
Wnioskiem z dnia 06.02.2015 r. (data wpływu: 09.02.2015 r.) Inwestor p. Marcin Siedlecki z siedzibą ul. Pruszkowska 29/220, 03 - 119 Warszawa wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o mocy do 3,5 MW podziemnych linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych z placem montażowym oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych". Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. 133/6, obręb Alinowo na terenie gminy Kleczew, do czasu uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie z art. 98 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.) "organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeśli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu."
W związku z powyższym wyznaczam 14 dniowy termin od dnia otrzymania niniejszego pisma o zajęcie stanowiska w sprawie ww. wniosku.
W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie zajmie Pani/Pan stanowiska w tej sprawie, organ prowadzący postępowanie uzna, że nie sprzeciwia się Pani/Pan w zawieszeniu ww. postępowania.
 More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2015-02-16 07:52:48)
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 73  ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez p. Krzysztofa Krukowskiego prowadzącego działalność gospodarczą Earth energy Krzysztof Krukowski z siedzibą Żakowice 1A, 99 - 314 Krzyżanów,  dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW, podziemnych linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych z placem montażowym i manewrowym oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznychy". Lokalizacja inwestycji to działka nr ewid. 104, obręb Jabłonka, gmina Kleczew.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Kleczew, pl. Kościuszki 5, pok. 205.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie tut. Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą ma adres: Urzędu Gminy i miasta Kleczew, Pl. Kościuszki 5.
Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie będzie potraktowany jako nie wniesienie sprzeciwu do ww. wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.
 More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek (2015-02-12 13:02:02)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2015 roku (czwartek) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: szósty nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 1a MN)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek (2015-02-12 12:58:34)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2015 roku (czwartek) o godz.12.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: dziewiąty nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek (2015-02-12 12:57:25)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2015 roku ( środa ) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: ósmy nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych pod:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol : 4 MN, 2 MN, 3 MN)
b) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (symbol: 10 MN/U, 11MN/U)
c) usługi handlu (symbol: 14a UH)
Download attachment More...
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości do sprzedaży (2015-01-12 10:41:16)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości  wykaz sporządzony dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście w Kleczewie, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
- P/MN pod  tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja przedsięwzięć o zasięgu uciążliwości nie wykraczająca poza granice własności nieruchomości.
- 142 AG pod tereny działalności usługowo - produkcyjnej z możliwością wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej

Download attachment More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2014-09-02 18:54:28)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.
Download attachment More...
Informacja (2014-04-29 11:30:31)
Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski More...
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2014-04-22 09:01:44)
Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.
Download attachment More...