Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

16‑02‑2018 14:02:07
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew na podstawie art. 15 ust. 2a z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.), pkt. IX Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjętego Uchwałą XXXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr RO - 7/18 (ogłoszenie zamieszczone na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie dnia 1 lutego 2018r.) na realizację zadania publicznego:

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Tytuł zadania: Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

BGiM Kleczew ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o powołaniu do Komisji Konkursowej decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób pracy Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik do Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:
1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub
2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3. wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia należy składać do 22 lutego 2018r. do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie do godz. 15:30 (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek pod garaże

12‑02‑2018 10:19:59

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2018 roku  (środa) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: szesnasty  nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na 2017 rok”

06‑02‑2018 16:32:41
Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na 2017 rok”. W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy i Miasta Kleczew oraz podmioty o których mowa w art. 11a ww. ustawy.
Opinie i uwagi można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@kleczew.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑02‑2018 15:59:07

Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie informuje, że od 07.02.2018 r. do 01.03.2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Marek Wesołowski

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania

01‑02‑2018 11:38:43

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.  poz.1817 ze zm.), art. 18 ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017r. poz.697 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania.

1. Rodzaj zadania.
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Tytuł zadania.
Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑01‑2018 09:17:17

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 stycznia 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 stycznia 2018 r. do 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w godzinach pracy Urzędu.
Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębach: Adamowo i Tręby na obszarze gminy Kleczew.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, o godz. 15:30.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy wnieść w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia

05‑01‑2018 21:59:34

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.  poz.1817 ze zm.), art. 18 ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. Nr 697 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia.

1. Rodzaj zadania – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Tytuł zadania – Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania – 30.000 zł.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

27‑11‑2017 08:31:10
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

23‑10‑2017 11:32:32
Starosty Konińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych realizowanych w oparciu o zamówienie pn: "Wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego w powiecie konińskim dla 7 gmin: Kleczew, Sompolno, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn z terminem ich zakończenia do 20 listopada 2018r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie

28‑08‑2017 13:09:16
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kleczewie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2018 14:03:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie