Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja


Obwieszczenie (2015-06-18 08:52:54)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie przy Pl. Kościuszki 5 (pok. 205) wyłożony został do wglądu Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ""Budowie zespołu dwóch elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny do 3,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 292 w obrębie Sławoszewo, gmina Kleczew".
Inwestorem przedsięwzięcia jest  Firma ENG Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Romualda Traugutta 1, 80 - 221 Gdańsk.
Raport wyłożony będzie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, codziennie w godz. urzędowania.
 More...
Informacja (2015-04-23 14:16:46)
INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI NIEKTÓRYCH DECYZJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż mocą art.1 pkt 11 lit. A ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz.122), dokonano nowelizacji przepisów przejściowych art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz 21 ze zm.). Zgodnie z aktualnym brzmieniem przywołanych przepisów do dnia 23 stycznia 2016 r. - wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.): 
- zezwolenia na zbieranie odpadów,
- zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów,
- decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 ww. Ustawy - w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 23 stycznia 2016r. More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2015-02-25 10:10:15)
Download attachment More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2014-09-02 18:54:28)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.
Download attachment More...
Informacja (2014-04-29 11:30:31)
Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski More...
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2014-04-22 09:01:44)
Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.
Download attachment More...