Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja


Postanowienie (2014-10-01 15:20:00)
Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Zająca z siedzibą Os. B. Śmiałego 10m 53, 60 - 682 Poznań reprezentującego Gminę Kleczew z siedzibą przy Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny, inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. 137/5, 137/2, 136/3, 133/18, 133/21, 133/27, 134/2, 129/3, 126/3, 125/3, 124/3, 123/3, 122/3, 121/3, 120/3, 119/3, 36/2 obręb Złotków, 108/3 obręb Miłaczew, 190/10, 231/7, 233/15, 391/17, 391/10, 390/3, 272, 388/2, 389/9, 387, 375, 352 obręb Nieborzyn oraz na działkach o nr ewid. 94/13, 124/2, 97, 94/11, 96 obręb Budzisław Kościelny, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew Postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną
w miejscowości Budzisław Kościelny.
Download attachment More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2014-10-01 15:12:16)
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pózn. zm.) oraz art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pózn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Alvar Commerce Krzysztof Szczepankiewicz z siedzibą przy ul. Ogrody 23/177, 85-870 Bydgoszcz, reprezentowanego przez Panią Wiesławę Szczepankiewicz, dotyczącego wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "zbieraniu selektywnym odpadów złomu, metali oraz makulatury". Lokalizacja: działka nr ewid. 633/2, obręb Kleczew, gmina Kleczew.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a.  do czynnego udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Kleczew, pl. Kościuszki 5, pok. 205.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie tut. Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Gminy i Miasta Kleczew, Pl. Kościuszki 5.
Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 21 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie będzie potraktowany jako nie wniesienie sprzeciwu do ww. wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.
 More...
Ogłoszenie konsultacji (2014-09-30 15:04:02)
Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
Na podstawie uchwały Nr XLI/398/10 Rady Miejskie w Kleczewie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

Termin konsultacji: od 1 do 15 października 2014r.

Do udziału w konsultacjach uprawione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Kleczew.
Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i skierowanie do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu).

Download attachment More...
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew (2014-09-18 14:15:29)
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie, z dnia 23 października 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie: od 01 października 2014 r. do 31 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. o godz. 10-tej , w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w  Kleczewie, pl. Kościuszki 5.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, na adres:  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (epuap.gov.pl) w  rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2014 r. Składana uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.
 More...
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew (2014-09-18 14:12:00)
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:
od 01.10.2014 r. do 31.10.2014 r.
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w godzinach. urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5 o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, na adres: pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz.U. z 2013 r. poz . 262) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( epuap.gov.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2014 r. Składana uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczewa. More...
Obwieszczenie (2014-09-18 11:21:31)
Wójta Gminy Wilczyn w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
Download attachment More...
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wznowieniu zawieszonego postępowania (2014-09-18 09:15:20)
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez p. Marcina Siedleckiego zam. ul. Pruszkowska 29/220, 03-119 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika p. Krzysztofa Krukowskiego prowadzącego działalność Earth energy z siedzibą Żakowice 1, 99 - 314 Krzyżanów dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o mocy do 3,5 MW, podziemnych linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych z placem montażowym oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych". Lokalizacja: działka nr ewid. 133/6, obręb Alinowo, gmina Kleczew.
Download attachment More...
Ogłoszenie o sprzedaży działek pod budowę garaży (2014-09-09 10:06:53)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 października 2014 roku (czwartek) o godz.12.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: ÓSMY nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.
Download attachment More...
Ogłoszenie o sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe (2014-09-09 10:03:47)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 października 2014 roku (czwartek) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: PIĄTY nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 1a MN)
Download attachment More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2014-09-02 18:54:28)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe (2014-08-26 15:06:43)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 października 2014 roku (środa) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: SIÓDMY nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych pod:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol : 1 MN, 4 MN, 2 MN, 3 MN)
b) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (symbol: 9 MN/U, 10 MN/U, 11 MN/U)
c) usługi handlu (symbol: 14a UH)
Download attachment More...
Informacja (2014-04-29 11:30:31)
Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski More...
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2014-04-22 09:01:44)
Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.
Download attachment More...