Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wspierania (2015-01-12 13:09:12)
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r.  poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/393/2014 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie wspierania.
1. Rodzaj zadania.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Tytuł zadania.
Wsparcie bieżącej działalności organizacji, które pozyskują żywność i dostarczają ją najuboższym mieszkańcom gminy Kleczew.

Download attachment More...
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości do sprzedaży (2015-01-12 10:41:16)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości  wykaz sporządzony dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście w Kleczewie, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
- P/MN pod  tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja przedsięwzięć o zasięgu uciążliwości nie wykraczająca poza granice własności nieruchomości.
- 142 AG pod tereny działalności usługowo - produkcyjnej z możliwością wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej

Download attachment More...
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia (2015-01-02 13:07:03)
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r.  poz. 1118 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r. Nr 135 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/393/2014 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia
Download attachment More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2014-09-02 18:54:28)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.
Download attachment More...
Informacja (2014-04-29 11:30:31)
Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski More...
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2014-04-22 09:01:44)
Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.
Download attachment More...