Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja


Ogłoszenie o odwołaniu przetargu (2015-05-20 08:31:11)
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym  0001  KLECZEW
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z póżn. zm.)  odwołuje ogłoszony na dzień 21 maja 2015 rok o godz. 10.00  pierwszy nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Kleczew oznaczonej numerem ewidencyjnym  832/10 o powierzchni 0,0212 ha, stanowiącej własność Gminy Kleczew z uwagi na podjęcie działań związanych z rozwiązaniem gospodarki wodno-ściekowej dla nieruchomości przyległych do działki 832/10.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostanie wywieszone w budynku Urzędu Gminy i Miasta Kleczew na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone na stronie internetowej Gminy Kleczew www.bip.kleczew.pl.
 More...
Sprawozdanie (2015-04-28 16:52:58)
z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytk
Download attachment More...
Informacja (2015-04-23 14:16:46)
INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI NIEKTÓRYCH DECYZJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż mocą art.1 pkt 11 lit. A ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz.122), dokonano nowelizacji przepisów przejściowych art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz 21 ze zm.). Zgodnie z aktualnym brzmieniem przywołanych przepisów do dnia 23 stycznia 2016 r. - wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.): 
- zezwolenia na zbieranie odpadów,
- zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów,
- decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 ww. Ustawy - w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 23 stycznia 2016r. More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2015-02-25 10:10:15)
Download attachment More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2014-09-02 18:54:28)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.
Download attachment More...
Informacja (2014-04-29 11:30:31)
Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski More...
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2014-04-22 09:01:44)
Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.
Download attachment More...