Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie

19‑01‑2017 09:52:22

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz.23), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z całym materiałem zgromadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie, przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzisław Górny, Gmina Kleczew”.
Z ww. materiałem można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w pok. 205 w terminie 14 dni.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

19‑01‑2017 09:48:21
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 73  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie, przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzisław Górny, Gmina Kleczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

18‑01‑2017 13:00:45

Na podstawie art. 15 ust. 2a z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.), pkt. IX Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 przyjętego Uchwałą XXVII/238/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 listopada 2016r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr RO - 00001/17 (ogłoszenie zamieszczone na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń BOI dnia 9 stycznia 2017r.) na realizację zadania publicznego:

Rodzaj zadania: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Tytuł zadania: Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

BGiM Kleczew ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

17‑01‑2017 13:02:42

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że 17 stycznia 2017 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów kredowych – studni zastępczej nr 4 na terenie stacji wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Kleczewie (wodociąg publiczny Kleczew II), o głębokości 130 m, zlokalizowanej na działce nr 21/10, obręb Kleczew. Urządzenie umożliwi pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h.”  
Inwestorem jest Gmina Kleczew z siedzibą przy pl. Kościuszki 5, 62 – 540 Kleczew.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 205, codziennie w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

17‑01‑2017 12:51:13
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),  Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydaniu postanowienia dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej Zberzyn I o maksymalnej mocy przyłączeniowej od 0,8 do 4 MW, składającej się z 1 siłowni wiatrowej o minimalnej wysokości 80 m npt. I maksymalnej 220 m npt. I niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym: 183/1 – obręb Zberzyn, gmina Kleczew”, której Inwestorem jest Pan Leszek Długokęcki Zakład Inżynierii Środowiskowej „AGREN” z siedzibą Komorowo 19a, 62 – 530 Kazimierz Biskupi.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

17‑01‑2017 12:48:51
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),  Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydaniu postanowienia dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej Zberzyn II o maksymalnej mocy przyłączeniowej od 0,8 do 4 MW, składającej się z 1 siłowni wiatrowej o minimalnej wysokości 80 m npt. I maksymalnej 220 m npt. I niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym: 188/1 – obręb Zberzyn, gmina Kleczew”, której Inwestorem jest Pan Leszek Długokęcki Zakład Inżynierii Środowiskowej „AGREN” z siedzibą Komorowo 19a, 62 – 530 Kazimierz Biskupi
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

13‑01‑2017 11:30:44

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że 11 października 2016 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów kredowych – studni zastępczej nr 6 na terenie stacji wodociągowej przy ul. Białobrodzkiej w Kleczewie (wodociąg publiczny Kleczew II), o głębokości 150 m, zlokalizowanej na działce nr 1331, obręb Kleczew. Urządzenie umożliwi pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h.”  Inwestorem jest Gmina Kleczew z siedzibą przy pl. Kościuszki 5, 62 – 540 Kleczew.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 205, codziennie w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

13‑01‑2017 11:28:50
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 73  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów kredowych – studni zastępczej nr 6 na terenie stacji wodociągowej przy ul. Białobrodzkiej w Kleczewie (wodociąg publiczny Kleczew II), o głębokości 150 m, zlokalizowanej na działce nr 1331, obręb Kleczew. Urządzenie umożliwi pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

09‑01‑2017 13:48:05

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.  poz.1817), art. 18 ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. Nr 575) oraz Uchwały Nr XXVII/238/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia.

1. Rodzaj zadania – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Tytuł zadania – Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania – 30.000 zł.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości

20‑12‑2016 15:00:33

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że od 9.01.2017 r. do 29.01.2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2017 09:54:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie