Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja


Obwieszczenie (2015-09-02 11:35:53)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie przy pl. Kościuszki 5 (pok. 205) wyłożony został do wglądu Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacjami transformatorowo - rozdzielczymi, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi na działkach nr ewid: 3/1, 3/2, 5/1, 6, 7/1, 24/3, 10/3, 210/7, 210/10 w obrębie geodezyjnym Genowefa, gmina Kleczew".
Inwestorem przedsięwzięcia jest  Firma ENERGIA ML SP. z o.o. z siedzibą Opiesin 60,    98 - 220 Zduńska Wola.
Raport wyłożony będzie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, codziennie w godz. urzędowania.
 More...
Ogłoszenie (2015-08-21)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że od 21.08.2015 r. do 10.09.2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
 More...
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2015-08-21)
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/294/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w godzinach urzędowania. Przedmiotem projektu zmiany planu miejscowego są tereny położone w obrębach geodezyjnych: miasta Kleczew, Adamowo, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Genowefa, Jabłonka, Kalinowiec, Kamionka, Nieborzyn, Przytuki, Sławoszewek, Sławoszewo i Tręby, dla których ustalone zostaną zasady zagospodarowania, zabudowy i obsługi komunikacyjnej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, o godz. 1500.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
(e-mail: ugim@kleczew.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.
 More...
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2015-08-21)
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/310/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 listopada 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część "A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w godzinach urzędowania. Przedmiotem projektu zmiany planu miejscowego są tereny położone w obrębach geodezyjnych: Adamowo, Budzisław Kościelny, Kamionka, Janowo, Miłaczew, Nieborzyn, Przytuki, Tręby i Złotków, dla których ustalone zostaną zasady zagospodarowania, zabudowy i obsługi komunikacyjnej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, o godz. 1500.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
(e-mail: ugim@kleczew.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew. More...
Obwieszczenie (2015-08-20 12:36:08)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie przy pl. Kościuszki 5 (pok. 205) wyłożony został do wglądu Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni wiatrowych o mocy do 5 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacjami transformatorowo - rozdzielczymi, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi na działkach nr ewid. 32/3, 32/4, 101/3, 103, 104, 37/3, 102/3 w obrębie geodezyjnym Cegielnia oraz 349/2, 349/1, 348/7, 348/6, 401/1, 348/3, 348/4, 348/5, 401/2, 347/4, 347/3, 347/1, 346/2, 346/1, 345, 422/2, 422/1, 343/1, 318/3, 319, 320/5, 428/3, 429/4, 430/5 obręb Sławoszewek, gmina Kleczew"  Inwestorem przedsięwzięcia jest  Firma E&G Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kwiatowa 15, 98 - 220 Zduńska Wola. Raport wyłożony będzie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, codziennie w godz. urzędowania.
 More...
Zawiadomienie (2015-08-05 09:20:45)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew poddaje do konsultacji społecznej projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2021"
Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców Gminy Kleczew  w sprawie projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2021".
Konsultacje będą prowadzone od 31 lipca 2015r. do 21 sierpnia 2015r.
a) w formie pisemnej - Urząd Gminy i Miasta Kleczew,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
b) ustnie do protokołu - w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, pok. 204
c) e-mailem na adres: ugim@kleczew.pl.

Download attachment More...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (2015-07-10)
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr VI/47/2015 z dnia 24 marca 2015 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zakres opracowania obejmuje obszar gminy i miasta Kleczew w granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie,
pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w terminie do 30 września 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
 More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2014-09-02 18:54:28)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.
Download attachment More...
Informacja (2014-04-29 11:30:31)
Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski More...
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2014-04-22 09:01:44)
Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.
Download attachment More...