Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja


Obwieszczenie (2014-11-13 13:59:05)
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że w dniu 05.11.2014 r. została wydana decyzja w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu punktu zbierania odpadów" na działce nr ewid. 158, obręb Budzisław Górny, gm. Kleczew.
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 205, codziennie w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej. More...
Sprawozdanie (2014-10-30 14:20:49)
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
1. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 1 do 15 października 2014r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" został zamieszczony na stronie internetowej www.kleczew.pl oraz www.bip.kleczew.pl dnia 30.09.2014r.
2. Konsultacje miały formę wyrażenia pisemnej opinii o przedmiocie konsultacji.
3. Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
4. Do projektu ww. dokumentu żadna organizacja pozarządowa nie złożyła uwag. More...
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew (2014-09-18 14:15:29)
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie, z dnia 23 października 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie: od 01 października 2014 r. do 31 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. o godz. 10-tej , w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w  Kleczewie, pl. Kościuszki 5.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, na adres:  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (epuap.gov.pl) w  rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2014 r. Składana uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.
 More...
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew (2014-09-18 14:12:00)
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:
od 01.10.2014 r. do 31.10.2014 r.
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w godzinach. urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5 o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, na adres: pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz.U. z 2013 r. poz . 262) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( epuap.gov.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2014 r. Składana uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczewa. More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2014-09-02 18:54:28)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.
Download attachment More...
Informacja (2014-04-29 11:30:31)
Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski More...
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2014-04-22 09:01:44)
Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.
Download attachment More...