Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja


Obwieszczenie (2015-07-24 08:41:46)
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii w poniższej sprawie: Zawiadamiam Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w koninie z siedzibą ul. Okólna 59, 62 - 500 Konin wystąpił do tutejszego Urzędu z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego."
Download attachment More...
Obwieszczenie (2015-07-24 08:39:52)
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zawiadamia o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii w poniższej sprawie: Zawiadamiam Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w
Koninie z siedzibą ul. Okólna 59, 62 - 500 Konin wystąpił do tutejszego Urzędu z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego."
Download attachment More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (2015-07-24 08:37:34)
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie z siedzibą ul. Okólna 59, 62 - 500 Konin dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: "Budowie rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego."
Download attachment More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2015-07-24 08:34:22)
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez p. Leszka Długokęckiego Zakład Inżynierii Środowiskowej "AGRENT" z siedzibą Komorowo 19a, 62 - 530 Kazimierz Bisk., który wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy wiatrowej Zberzyn I o maksymalnej mocy przyłączeniowej od 0,8 do 4 MW, składającej się z 1 siłowni wiatrowej o minimalnej wysokości 80 m npt. I maksymalnej 220 m npt. I niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym: 188/1 - obręb Zberzyn, gmina Kleczew.
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek pod garaże (2015-07-09 14:20:57)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2015 roku  (czwartek) o godz.12.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się:  dziesiąty nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.

Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe (2015-07-09 14:17:59)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2015 roku ( czwartek  ) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta  w Kleczewie odbędzie się: dziewiąty nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych pod:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol : 4 MN, 2 MN, 3 MN)
b) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (symbol: 10 MN/U,  11MN/U)
c) usługi handlu (symbol: 14a UH)
Download attachment More...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (2015-07-10)
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr VI/47/2015 z dnia 24 marca 2015 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zakres opracowania obejmuje obszar gminy i miasta Kleczew w granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie,
pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w terminie do 30 września 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
 More...
Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2015 roku (2015-07-07 10:50:15)
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Download attachment More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2015-02-25 10:10:15)
Download attachment More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2014-09-02 18:54:28)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.
Download attachment More...
Informacja (2014-04-29 11:30:31)
Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski More...
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2014-04-22 09:01:44)
Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.
Download attachment More...