Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie

20‑09‑2016 08:47:19

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z całym materiałem zgromadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ulicy Polnej relacji Budzisław Kościelny – Budzisław Górny, gmina Kleczew. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, działki o nr ewid. 73, 74, 85, , 235/3 obręb Budzisław Kościelny, 121, 177, 178/1, 178/2, 130 obręb Budzisław Górny.
Z ww. materiałem można się zapoznać w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w pok. 205 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑09‑2016 08:44:09
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydaniu
postanowienia w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ulicy Polnej relacji Budzisław Kościelny – Budzisław Górny, gmina Kleczew. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, działki o nr ewid. 73, 74, 85, , 235/3 obręb Budzisław Kościelny, 121, 177, 178/1, 178/2, 130 obręb Budzisław Górny.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

14‑09‑2016 15:24:04

Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 8 września 2016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

05‑09‑2016 08:58:02

Burmistrz Gminy i Miasta informuje, że od 9.09.2016 r. do 30.09.2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Marek Wesołowski

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑09‑2016 08:15:49
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),  Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydaniu decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej Zberzyn I o maksymalnej mocy przyłączeniowej od 0,8 do 4 MW, składającej się z 1 siłowni wiatrowej o minimalnej wysokości 80 m npt. I maksymalnej 220 m npt. I niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym: 183/1 – obręb Zberzyn, gmina Kleczew”, której Inwestorem jest Pan Leszek Długokęcki Zakład Inżynierii Środowiskowej „AGREN” z siedzibą Komorowo 19a, 62 – 530 Kazimierz Biskupi
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑09‑2016 08:14:29
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.),  Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydaniu decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie farmy wiatrowej Zberzyn II o maksymalnej mocy przyłączeniowej od 0,8 do 4 MW, składającej się z 1 siłowni wiatrowej o minimalnej wysokości 80 m npt. I maksymalnej 220 m npt. I niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym: 188/1 – obręb Zberzyn, gmina Kleczew” której Inwestorem jest Pan Leszek Długokęcki Zakład Inżynierii Środowiskowej „AGREN” z siedzibą Komorowo 19a, 62 – 530 Kazimierz Biskupi
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanych

05‑09‑2016 08:04:29
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 października 2016 roku ( czwartek ) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w sali nr 306 odbędzie się : pierwszy nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 0006 GENOWEFA, gmina Kleczew przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P,U,Ew pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej i elektrowni wiatrowych wraz z drogami serwisowymi. Przedmiotowa nieruchomość oddana jest w dzierżawę na rzecz Green Energia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 161, 60-650 Poznań na okres 20 lat tj. do 2034 roku. Na przedmiotowej działce znajdują się nakłady ww. Spółki w postaci zakładu produkcji brykietu ze słomy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

22‑06‑2016 12:07:22
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza zamiar udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑11‑2015 12:56:22

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie przy Pl. Kościuszki 5 (pok. 205) wyłożone został do wglądu uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„Budowie zespołu dwóch elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny do 3,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 292 w obrębie Sławoszewo, gmina Kleczew”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest  Firma ENG Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Romualda Traugutta 1, 80 – 221 Gdańsk.
Raport wyłożony będzie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, codziennie w godz. urzędowania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑11‑2015 12:54:06
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że w dniu 18.03.2015 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: GK.7624/13/08 z dnia 28.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 205, codziennie w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej oraz tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2016 08:48:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie