Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

25‑11‑2016 12:39:22

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 73  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Kleczew z siedzibą przy pl. Kościuszki 5, 62 – 540 Kleczew, która wystąpiła do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów kredowych – studni zastępczej nr 4 na terenie stacji wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Kleczewie (wodociąg publiczny Kleczew I), o głębokości 130 m, zlokalizowanej na działce nr 21/10 , obręb Kleczew. Urządzenie umożliwi pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h.”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

25‑11‑2016 12:35:38

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 73  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Kleczew z siedzibą przy pl. Kościuszki 5, 62 – 540 Kleczew, która wystąpiła do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów kredowych – studni zastępczej nr 6 na terenie stacji wodociągowej przy ul. Białobrodzkiej w Kleczewie (wodociąg publiczny Kleczew II), o głębokości 150 m, zlokalizowanej na działce nr 1331, obręb Kleczew. Urządzenie umożliwi pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h.”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

23‑11‑2016 10:28:22
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),  Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydaniu decyzji odmownej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na „Budowie zespołu dwóch elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny do 3,5 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 292 w obrębie Sławoszewo, gmina Kleczew” dla Inwestora ENG Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Traugutta 1a, 80 – 221 Gdańsk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

17‑11‑2016 12:04:53
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie uchwały Nr XXV/223/2016 z dnia 8 listopada 2016 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębach: miasto Kleczew, Adamowo, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Genowefa, Jabłonka, Kamionka, Nieborzyn, Przytuki, Sławoszewek, Sławoszewo, Tręby, Wielkopole, Zberzyn i Wola Spławiecka na obszarze gminy Kleczew.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

17‑11‑2016 12:00:52

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze gminy Kleczew. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie uchwały Nr XXV/225/2016 z dnia 8 listopada 2016 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze gminy Kleczew.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

22‑06‑2016 12:07:22
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza zamiar udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

05‑08‑2015 09:20:45

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew poddaje do konsultacji społecznej projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2021"
Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców Gminy Kleczew w sprawie projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2021".
Konsultacje będą prowadzone od 31 lipca 2015r. do 21 sierpnia 2015r.
a) w formie pisemnej - Urząd Gminy i Miasta Kleczew, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
b) ustnie do protokołu - w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, pok. 204
c) e-mailem na adres: ugim@kleczew.pl.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

02‑09‑2014 18:54:28

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

29‑04‑2014 11:30:31

Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Interpretacja przepisów prawa podatkowego

22‑04‑2014 09:01:44

Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑11‑2016 12:40:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie