Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Search:
Gmina Kleczew
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.


Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat)
Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta)
Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:
poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 15:30 wtorek  7:30 - 17:00
piątek  7:30 - 14:00
Numer konta:
02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja


Obwieszczenie (2015-04-16 09:24:02)
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta
w Kleczewie uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z całym materiałem zgromadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "uzbrojeniu terenów budowlanych w sieci wod - kan na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków".
Z ww. materiałem można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew w pok. 205  w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 More...
Obwieszczenie (2015-04-16 09:22:06)
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "uzbrojeniu terenów budowlanych w sieci wod - kan na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków"
Download attachment More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek (2015-04-01 14:31:38)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21 maja  2015 roku (czwartek) o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się: PIERWSZY  nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie przeznaczonych  w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
- P/MN pod  tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja przedsięwzięć o zasięgu uciążliwości nie wykraczająca poza granice własności nieruchomości.
- 142 AG pod tereny działalności usługowo - produkcyjnej z możliwością wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej.
Download attachment More...
Ogłoszenie (2015-04-01)
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że od 01.04.2015 r. do 21.04.2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Marek Wesołowski

 More...
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2015-02-25 10:10:15)
Download attachment More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (2014-09-02 18:54:28)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P1 w miejscowości Złotków z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Budzisław Kościelny.
Download attachment More...
Informacja (2014-04-29 11:30:31)
Informuję, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014r. W tym dniu Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie będzie nieczynny. Dyżur od godz. 7:30 do godz. 15:30 pełnić będą pracownicy wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Marek Wesołowski More...
Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2014-04-22 09:01:44)
Opodatkowania obiektu handlowo-usługowego.
Download attachment More...