Gmina Kleczew

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

20‑02‑2017 09:01:50

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

1. Nazwa oferenta: Bank Żywności w Koninie, ul. Poznańska 124D, 62-510 Konin.
2. Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3. Tytuł zadania: Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew.
4. Wysokość przyznanych środków publicznych:  10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

14‑02‑2017 08:11:17

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że 11 października 2016 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie, przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzisław Górny, Gmina Kleczew”  Inwestorem jest Gmina Kleczew z siedzibą przy pl. Kościuszki 5, 62–540 Kleczew.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 205, codziennie w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

14‑02‑2017 08:06:36
Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1936 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), a także § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kleczew z siedzibą przy pl. Kościuszki 5, 62 – 540 Kleczew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie, przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzisław Górny, Gmina Kleczew” i przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na 2017 rok”

14‑02‑2017 07:43:30

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na 2017 rok”. W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy i Miasta Kleczew oraz podmioty o których mowa w art. 11a ww. ustawy.
Opinię należy wyrazić w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Kleczew
Niewydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego Programu.
Opinie i uwagi można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugim@kleczew.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o sprzedaży działek pod garaże

09‑02‑2017 13:31:40

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca  2017 roku  (czwartek) o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się czternasty  nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kleczewie, przeznaczonych pod budowę zespołu garaży.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanych

09‑02‑2017 13:25:52

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca  2017 roku (czwartek) o godz.10:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie odbędzie się trzeci nieograniczony przetarg ustny (licytacja) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kleczewie przeznaczonej symbolem  4 MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑02‑2017 09:47:40
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie uchwały nr XXX/260/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze gminy Kleczew.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, w terminie do dnia 3 marca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑02‑2017 08:49:31

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że od 7.02.2017 r. do 27.02.2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

26‑01‑2017 08:59:20

W związku z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przekazuje informację o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

  1. Przedmiotu zamówienia,
  2. Rodzaju zamówienia wg. podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi,
  3. Przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia,
  4. Orientacyjnej wartości zamówienia,
  5. Przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym bądź miesięcznym,

Jednocześnie zgodnie z interpretacją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych publikacja wskazanych planów dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których zamawiających mają obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

06‑12‑2016 15:56:05
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2017 09:05:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie