RODO


W związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO,  Gmina Kleczew będąca Administratorem Danych Osobowych informuje, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Kleczew (pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew) reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, tel. 63 2700900, e-mail: ugim@kleczew.pl.


2.Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych powołanego w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie: Dominika Socha, tel: 63 270 09 24 (w godzinach pracy urzędu); adres poczty elektronicznej: iod@kleczew.pl. Z inspektorem możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


3.Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw, umów i udzielonej zgody:

- w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO,

- w celu realizacji umów z kontrahentami - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


4.Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


5.Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.


6.Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.


7.Ma Pan/Pani prawo do:
a)żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b)jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@kleczew.pl;
c)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
*może nie być realizowany w pełni

8. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
177KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
182KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  14‑06‑2018 11:12:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: mgwizd@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  14‑06‑2018 11:12:41
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2020 09:12:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie