Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, 

pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

tel. (0-63) 270-09-00 (sekretariat),

tel. (0-63) 270-09-11 (biuro obsługi interesanta),

fax. (0-63) 270-09-40
strona www: www.kleczew.pl,

BIP: www.bip.kleczew.pl,

e-mail: ugim@kleczew.pl

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-84373-68841-ETIHG-25

 

NIP Urzędu Gminy Kleczew: 6651804524

REGON Urzędu Gminy Kleczew: 000529462

NIP Gminy Kleczew: 6652741719

REGON Gminy Kleczew: 311019131

Kod GUS TERYT: 3010043


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00


Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Płatność w urzędzie jest możliwa jedynie przy użyciu karty płatniczej. Brak możliwości płatności gotówką.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

UWAGA:

Informacje w sprawach z danego zakresu są publikowane w tematycznych zakładach, które znajdują się w głównym menu po lewej stronie.

Zawiadomienie dotyczące przeprowadzonych konsultacji społecznych

11‑06‑2024 10:32:49

1. Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), uchwały XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Kleczew oraz zarządzenia Nr 0050/37/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Kleczew.

2. Ogłoszenie konsultacji zostało zamieszczone 30 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej www.kleczew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie  www.bip.kleczew.pl, prawo lokalne, w zakładce zarządzenia burmistrza.

3. Treść projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Kleczew zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie www.bip.kleczew.pl; oraz wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie (biuro nr 106) w dniach i godzinach urzędowania w celu umożliwienia składania uwag, opinii i wniosków mieszkańców.

4. Konsultacje prowadzone zostały w terminie od dnia 06.05.2024 r.  do 28.05.2024 r.

5. Przedmiotowe konsultacje społeczne miały formę wyrażenia pisemnych uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących treści projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Kleczew poprzez złożenie ich w biurze 106 Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew lub poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: ugim@kleczew.pl.

6. W terminie wskazanym w pkt. 4 nikt z mieszkańców nie wniósł uwag do przedmiotowego projektu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

29‑05‑2024 13:42:52
Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem „ Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”.
Treść w załączniku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wyniku rokowań i wyborze najkorzystniejszej oferty

13‑05‑2024 14:16:22

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew, przeznaczonej na cele prowadzenia działalności gastronomicznej, na okres trzech miesięcy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wyniku rokowań i wyborze najkorzystniejszej oferty

13‑05‑2024 14:15:15

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew, przeznaczonej na cele prowadzenia działalności gastronomicznej, na okres trzech miesięcy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

08‑01‑2024 10:39:46

Zgodnie z §4 ust. 9 Uchwały Nr LVIII/457/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz w związki z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXXXVI/673/2024 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024 rok, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, informuje, że dotacja celowa z budżetu Gminy Kleczew na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wynosi 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i będzie przyznana:

- Klubowi Sportowemu "Sokół" Kleczew w wysokości: 790 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

- Klubowi Sportowemu "Feniks"  w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umów na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

19‑12‑2023 16:28:10

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy.

Treść w załączeniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kleczew

19‑12‑2023 09:25:46

Decyzja PO.RZT.70.75.2023/D/FK

Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie, ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-75-2023-d-fk.html

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej- edycja 2024

08‑09‑2023 10:20:25

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie chcąc zapewnić wsparcie dla osób niepełnosprawnych polegające na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, rozważa możliwość przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

10‑02‑2023 10:55:30

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kleczew na lata 2023- 2038

Treść obwieszczenia w złączniku

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2024 10:34:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie