Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie

04‑05‑2021 12:10:25

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania

28‑04‑2021 08:46:44

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247.  - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budzisław Kościelny, gm. Kleczew, w obrębie ulic: Słoneczna, Torowa, Spokojna, Podgórna, Zacisze, Spacerowa, Wiosenna na działkach ewid. nr: 160, 152/21, 192, 193/1, 201, 188/10, 196/1, 193/20, 156/1, 154/18, 153/10, 152/20, 158/2, 196/15, 196/2, obręb 0003 Budzisław Kościelny.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchmości gminnej przeznaczonej do zamiany

22‑04‑2021 14:02:02

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/245/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Kleczew, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przeznacza  do zamiany nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kleczew, położoną w Kleczewie, Gmina Kleczew, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 455/12, o powierzchni 0,0030 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00039239/0.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany stanowi załącznik do zarządzenia

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

14‑04‑2021 13:26:28

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - mała gastronomia Tręby Stare

09‑04‑2021 14:26:59

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie, al. 600 Lecia 21, 62-540 Kleczew ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem gruntu użytkowego przeznaczonego pod prowadzenie małej gastronomii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych.

Warunki przetargu i umowa najmu w dołączonych załącznikach.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

16‑03‑2021 08:04:47

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu:

1. Uchwały Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki „Jóźwin IIB” na obszarze gminy Kleczew,

2. Uchwały Nr XXXVI/303/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew,

3. Uchwały Nr XXXVI/304/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki „Kazimierz Północ” i „Jóźwin IIA” na obszarze gminy Kleczew. na obszarze gminy Kleczew.

Odnośnik: https://www.bip.kleczew.pl/bipkod/26067177

Więcej informacji w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

26‑02‑2021 13:41:51

Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza pierwszy ustny przetarg, w formie licytacji, na dzierżawę, części gruntu działki 25/49 będącej własnością Gminy Kleczew, dla której Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer KN1N/000037087/5 (obręb Tręby) o powierzchni 320 m2, podzielonego na dwa obszary nazwane roboczo „Punkt gastronomiczny I” i „Punkt gastronomiczny II” – obydwa o powierzchni 160 m2, przeznaczone pod prowadzenie małej gastronomii przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych nr 65, 62-541 Budzisław Kościelny.

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

15‑01‑2021 12:22:41

Zgodnie z § 7 ust 1 Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXV/295/2020w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021 rok Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wynosi 650 000,00 zł i będzie przyznana Klubowi Sportowemu „Sokół” Kleczew zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty

13‑01‑2021 14:05:03

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130.000 zł prowadzonego w trybie ofertowym na zadanie pn. "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew".

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

30‑12‑2020 15:49:45

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) z dnia 30.12.2020r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 45 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Tomiński
email: admin@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2021 12:12:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie