Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej

06‑04‑2020 11:32:40

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 06.04.2020 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.03.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MWp włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew. 7/1, 3/2, 210/7, 3/1, 5/1, 10/3, 210/10, 6, 24/3 obręb Genowefa, dz. Nr ew. 300/4, 275/9, 271/10, 270/4 obręb Sławoszewo, dz. nr ew. 393/14 obręb Sławoszewek, gmina Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej

06‑04‑2020 11:24:56

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 06.04.2020 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.04.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MWp włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew., 404/1, 406/1, 176, 170, 173, 175/2, 149, 150/1, 150/2, 152, 171, 163/1 obręb Sławoszewek, gmina Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach Gminy Kleczew”

31‑01‑2020 13:43:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

15‑01‑2020 09:11:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

01‑10‑2019 12:43:42

o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

13‑08‑2019 08:11:26

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr XII/106/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 25 lipca 2019 roku

26‑07‑2019 12:48:33

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 25 lipca 2019 roku o II przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu używanego marki NEOPLAN Bus GmbH, nr rejestracyjny PKN 08533.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. organizowanego zgromadzenia publicznego

12‑07‑2019 12:55:07

Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że na terenie Gminy Kleczew zostanie zorganizowane zgromadzenie.

 

Miejsce i termin: 20 lipca 2019 r., w godz. od 09:00 do 13:00, chodniki i teren pobocza przy Kleczew - koparka/pomnik SchRs 315, działka nr 1578/1 obręb Kleczew (zgodnie z załączonymi fotografiami).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o petycjach w 2018

26‑06‑2019 12:44:21
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), informuję, że w roku 2018 nie wpłynęła do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie i nie była rozpatrywana żadna petycja.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

25‑03‑2019 14:18:07

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 27 lutego br.

Nazwa oferenta: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124D, 62-510 Konin.

Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) wyniki otwartego konkursu ofert zostały zamieszczone:
1. na stronie internetowej gminy Kleczew,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kleczew,
3. na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 27 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2020 11:33:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie