Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, 

pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

tel. (0-63) 270-09-00 (sekretariat),

tel. (0-63) 270-09-11 (biuro obsługi interesanta),

fax. (0-63) 270-09-40
strona www: www.kleczew.pl,

BIP: www.bip.kleczew.pl,

e-mail: ugim@kleczew.pl

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

 

NIP Urzędu Gminy Kleczew: 665-18-04-524

REGON Urzędu Gminy Kleczew: 000-529-462

NIP Gminy Kleczew: 6652741719

REGON Gminy Kleczew: 311019131

Kod GUS TERYT: 3010043


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00


Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Płatność w urzędzie jest możliwa jedynie przy użyciu karty płatniczej. Brak możliwości płatności gotówką.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie dot. wydania decyzji środowiskowej

02‑08‑2022 13:31:33

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a. oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo, strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych  dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew

22‑07‑2022 12:38:49
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyników przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kleczew, przeznaczone na cele rolnicze, na okres 3 lat z 14 lipca 2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew

21‑06‑2022 10:30:30

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew, stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew

Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako:

  • działka nr 1012/4, obręb Kleczew
  • powierzchni 1,1658 ha.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

14‑03‑2022 17:32:09

Gmina i Miasto Kleczew, z siedzibą pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew informuje, że zamierza zawrzeć umowę dzierżawy części nieruchomości należącej do Gminy Kleczew stanowiącej grunt o powierzchni 270 m2, będący częścią nieruchomości oznaczonej jako działka nr 25/49, obręb Tręby, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/000037087/5.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości

24‑02‑2022 12:44:44
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew inforuje o zaieszczeniu wykazu nieruchomości sanowiąej własność Gminy Kleczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 0050/12/2022 z dnia 24.02.2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

13‑01‑2022 09:08:49

Zgodnie z § 7 ust 1 Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXV/295/2020w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2022 rok Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wynosi 690 000,00 zł i będzie przyznana Klubowi Sportowemu „Sokół” Kleczew zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przewodniczący Rady zawiadamia o odwołaniu XLVII sesji Rady Miejskiej w Kleczewie zwołanej na dzień 16 listopada 2021 r. na godz. 13:00. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie Maciej Trzewiczyński

10‑11‑2021 23:29:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budzisław Kościelny, gm. Kleczew, w obrębie ulic: Słoneczna, Torowa, Spokojna, Podgórna, Zacisze, Spacerowa, Wiosenna na działkach ewid. nr: 160, 152/21, 192, 193/1, 201, 188/10, 196/1, 193/20, 156/1, 154/18, 153/10, 152/20, 158/2, 196/15, 196/2, obręb 0003 Budzisław Kościelny”.

13‑10‑2021 15:45:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

30‑09‑2021 14:43:27
Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

27‑08‑2021 11:22:54
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 27.08.2021 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.23.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 210/3, 24/4 obręb Genowefa, działki ewid. nr 300/2, 271/7, 270/4 obręb Sławoszewo, gmina Kleczew”.
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 50 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Kałużny
email: admin@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2022 13:33:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie