Wybory ławników


WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ  2020 - 2023

Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) nakłada na rady gmin obowiązek przeprowadzenia najpóźniej w październiku br. wyborów ławników do sądów na kadencję 2020 - 2023.

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu gminy i miasta Kleczew w liczbie 6 osób (3 osoby do Sądu Okręgowego w Koninie, w tym 1 do sądu pracy oraz 3 osoby do Sądu Rejonowego w Koninie, w tym 2 osoby do sądu pracy).

Zasady wyboru ławników regulują przepisy  ww. ustawy Prawo  o ustroju sądów powszechnych  oraz rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 9  czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Zgodnie z art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat;
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Ponadto, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z selekcją negatywną przeprowadzoną w art. 159 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych ławnikiem nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji, czyli do 30 czerwca 2019 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a).

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, rada gminy podejmuje uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy uchwałą powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Rada gminy wybiera ławników w głosowaniu tajnym. Listę wybranych ławników wraz  ze zgłoszeniami i załączonymi do nich dokumentami rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie i wpisuje ławnika na listę ławników oraz wydaje mu legitymację.

Listy zgłoszeń kandydatów na ławników można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie, Pl. Kościuszki 5, pokój nr 203, w godzinach pracy Urzędu, w  nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r.

Wzory dokumentów dostępne są na stronnie internetowej www.bip.kleczew.pl lub  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Plik pdf Informacja
21‑06‑2019 12:54:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Karta zgłoszenia kandydata

21‑06‑2019 12:56:04
Dokumenty:
Plik doc karta zgłoszenia kandydata na ławnika.doc
21‑06‑2019 12:56:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf
21‑06‑2019 12:56:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
326KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Lista osób zgłaszających

21‑06‑2019 12:57:02
Dokumenty:
Plik docx Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.docx
21‑06‑2019 12:57:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf
21‑06‑2019 12:57:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
335KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oświadczenie kandydata na ławnika

21‑06‑2019 12:57:30
Dokumenty:
Plik docx Oświadczenie kandydata (art. 158 i 159).docx
21‑06‑2019 12:57:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie kandydata (art. 158 i 159).pdf
21‑06‑2019 12:57:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz KRK
21‑06‑2019 12:58:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oświadczenie kandydata na ławnika - pkt 2

21‑06‑2019 12:58:32
Dokumenty:
Plik doc oświadczenie kandydata (pkt 2).doc
21‑06‑2019 12:59:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie kandydata (pkt 2).pdf
21‑06‑2019 12:59:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oświadczenie kandydata na ławnika - pkt 3

21‑06‑2019 12:59:15
Dokumenty:
Plik doc oświadczenie kandydata (pkt 3).doc
21‑06‑2019 12:59:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie kandydata (pkt 3).pdf
21‑06‑2019 12:59:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  21‑06‑2019 12:53:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  21‑06‑2019 12:53:05
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2019 13:05:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie