Małe granty


Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu są ograniczone i zabezpieczone w różnych działach budżetu gminy Kleczew, dlatego przed przygotowaniem i złożeniem oferty zaleca się zapytać o ich dostępność.

Podstawa prawna

Art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zm.).

Czym jest mały grant?

Tzw. „mały grant” to  tryb zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.  Ta uproszczona forma zlecania zadań publicznych umożliwia realizację niedużych zadań w krótkim czasie, celowych do realizacji z punktu widzenia samorządu.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy burmistrz uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, z pominięciem otwartego konkursu ofert, pod następującymi warunkami:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez burmistrza tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Ofertę na realizację zdania organizacja pozarządowa lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składa z własnej inicjatywy.

W otwartym konkursie ofert to samorząd określa warunki na jakich mam być realizowane zadanie. W „małym grancie” to organizacja proponuje do realizacji zadanie, a samorząd uznając celowość realizacji i mając na uwadze dostępność środków finansowych zleca jego realizację.

Kto może złożyć ofertę?

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Definicja organizacji pozarządowych znajduje się w zakładce "organizacje pozarządowe".

Procedura i terminy

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składa do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew ofertę realizacji zadania publicznego na uproszczonym wzorze określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uroszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.  Burmistrz w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleczew (www.bip.kleczew.pl), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew oraz na stronie internetowej www.kleczew.pl. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie ww. terminu i rozpatrzeniu uwag burmistrz niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania.

Kiedy należy złożyć ofertę?

Zaleca się, mając na uwadze powyższe terminy, złożyć ofertę minimum 30 dni przed planowaną data rozpoczęcia realizacji zadania.

Na co?

Przedmiotem współpracy gminy Kleczew z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

Priorytetowe zdania publiczne na dany rok zostały określone w programie współpracy.

Warunki, zasady:

  • zaleca się, aby wypełnić ofertę komputerowo.
  • w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w KRS do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji,
  • w przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.
  • Obowiązki organizacji po zakończeniu realizacji zadania

Umowa określa termin złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie należy złożyć na druku określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

NIE PODLEGAJĄ FINANSOWANIU/WSPÓŁFINANSOWANIU

- koszty poniesione przed zawarciem umowy lub po okresie jej obowiązywania,

- koszty działalności statutowej tj. koszty obsługi bankowej, prowadzenia rachunku bankowego, koszty obsługi księgowej,

-koszty zakupu art. spożywczych, koszty usług cateringowych, przygotowania poczęstunku/wyżywienia nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości udzielonej dotacji.

Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: mgwizd@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  10‑10‑2019 09:11:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: mgwizd@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  10‑10‑2019 09:11:39
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2020 15:04:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie