Program współpracy


Sprawozdanie

11‑05‑2021 14:36:16
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie

03‑11‑2020 09:20:20

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 

1. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Ogłoszenie konsultacji zostało zamieszczone 13 października 2020r. na stronie internetowej www.kleczew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie.
3. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 14 do 27 października 2020r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje miały formę wyrażenia pisemnej opinii o przedmiocie konsultacji i zostały przeprowadzone w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
5. W terminie wskazanym w pkt. 3 żadna organizacja pozarządowa nie wniosła uwag do przedmiotu konsultacji.
6. Niniejsze sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.kleczew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

13‑10‑2020 12:01:38
Na podstawie uchwały Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 
Termin konsultacji: od 14 do 27 października 2020r.
 
Do udziału w konsultacjach uprawione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Kleczew.
 
Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i skierowanie do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew osobiście lub pocztą w terminie do 27 października 2020r. (decyduje data wpływu).
 
Burmistrz GiM Kleczew
Mariusz Musiałowski
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie

15‑05‑2020 11:18:19
z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała

16‑01‑2020 09:48:55
w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie

06‑11‑2019 10:07:39
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
1. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Ogłoszenie konsultacji zostało zamieszczone 16 października 2019r. na stronie internetowej www.kleczew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.
3. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 17 do 30 października 2019r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje miały formę wyrażenia pisemnej opinii o przedmiocie konsultacji i zostały przeprowadzone w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
5. Do przedmiotu konsultacji uwagę wniosła jedna organizacja pozarządowa - Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Kleczewie. Uwaga dotyczy celowości załączania do programu współpracy regulaminu pracy komisji konkursowej. Zapisy dotyczące oceny ofert przez komisję konkursową powinny się znaleźć w ogłoszeniu konkursu. Ww. uwaga została uznana za zasadną i uwzględniona w programie.
6. Niniejsze sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.kleczew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji

16‑10‑2019 14:39:44

Na podstawie uchwały Nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Termin konsultacji: od 17-30 października 2019r.
Do udziału w konsultacjach uprawione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Kleczew.

Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i skierowanie do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew osobiście lub pocztą w terminie do 30 października 2019r. (decyduje data wpływu).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  10‑10‑2019 09:11:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: mgwizd@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  10‑10‑2019 09:11:08
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2021 14:37:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie