Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

25‑03‑2019 14:18:07

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 27 lutego br.

Nazwa oferenta: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124D, 62-510 Konin.

Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) wyniki otwartego konkursu ofert zostały zamieszczone:
1. na stronie internetowej gminy Kleczew,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kleczew,
3. na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

11‑03‑2019 15:27:34

Na podstawie art. 15 ust. 2a z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.), pkt. IX Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 przyjętego Uchwałą LII/474/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr RO - 00011/19 (ogłoszenie zamieszczone na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie dnia 27 lutego 2019r.) na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pt.: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew” na kwotę 10.000 zł Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji wchodzą dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o powołaniu do komisji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady pracy Komisji Konkursowej określa regulamin stanowiący załącznik do Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać do 18 marca 2019r. do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesyłać na adres email: ugim@kleczew.pl z zachowaniem ww. terminu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia.

08‑03‑2019 12:18:29

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że od 08.03.2019 r. do 29.03.2019 r. w Urzędzie Gminy
i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

05‑03‑2019 12:59:21

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleczew.pl oraz na stronie interesowej gminy Kleczew www.kleczew.pl uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Marszewskie Święto Truskawki” złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Marszewie. Rodzaj zadania publicznego – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioskowana dotacja - 3200 zł.

Oferta wpłynęła do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie 28 lutego 2019r. Data upublicznienia oferty: 5 lutego 2019r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mstrajch@kleczew.pl lub w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew z zachowaniem ww. terminu.


Oferta do pobrania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o planowanych postępowaniach

28‑02‑2019 11:19:47

W związku z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) Burmistrz Gminyi Miasta Kleczew przekazuje informację o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania

27‑02‑2019 10:38:59

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r.  poz. 450 ze zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze. zm.) oraz Uchwały Nr LII/474/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania.

 

Rodzaj zadania - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania - Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

12‑02‑2019 11:17:48

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 14 stycznia br.

Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie, ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew

Nazwa zadania publicznego: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu Gminy Kleczew”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 40.000,- zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. wykazu nieruchomości

11‑02‑2019 13:00:13

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że od 12.02.2019 r. do 05.03.2019 r. w Urzędzie Gminy
i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

04‑02‑2019 13:10:55

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew na podstawie art. 15 ust. 2a z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.), pkt. IX Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 przyjętego Uchwałą LII/474/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr RO - 00005/19 (ogłoszenie zamieszczone na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie dnia 14 stycznia 2019r.) na realizację zadania publicznego:

• rodzaj zadania: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
• tytuł zadania: Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew.
• wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40.000,- zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

Zgłoszenia należy składać do 6 lutego 2019r. do godz. 14:00 do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesyłać na adres email ugim@kleczew.pl z zachowaniem ww. terminu.

Pełna treść ogłoszenia do porania wraz ze wzórem zgłoszenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

01‑02‑2019 12:47:37

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 709 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 71
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2019 14:18:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie