Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Komunikat

25‑05‑2020 13:18:50
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 informuję, że Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie przywraca od 25 maja br. bezpośrednią obsługę interesantów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

21‑05‑2020 08:11:14
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

05‑05‑2020 15:09:08
Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
29‑04‑2020 11:01:41

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budzisław Kościelny – ul. Słupecka oraz przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budzisław Kościelny” .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

09‑04‑2020 15:12:00

Na podstawie art. 15 ust. 2a z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), pkt. IX i X  Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 przyjętego Uchwałą VIII/146/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2019 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr RO - 00004/20 (ogłoszenie zamieszczone na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie dnia 23 marca 2020r.) na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt.: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew” na kwotę 10.000 zł Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji wchodzą dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o powołaniu do komisji decyduje kolejność zgłoszeń.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru zostały określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert nr RO - 00004/20.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f  ww ustawy.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: mstrajch@kleczew.pl do 15 kwietnia 2020r. do godz. 15:30.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr RO-00004/20 oraz Roczny program współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w  Kleczewie www.bip.kleczew.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej

06‑04‑2020 11:32:40

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 06.04.2020 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.03.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MWp włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew. 7/1, 3/2, 210/7, 3/1, 5/1, 10/3, 210/10, 6, 24/3 obręb Genowefa, dz. Nr ew. 300/4, 275/9, 271/10, 270/4 obręb Sławoszewo, dz. nr ew. 393/14 obręb Sławoszewek, gmina Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej

06‑04‑2020 11:24:56

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości informację na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 06.04.2020 r., decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.04.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MWp włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew., 404/1, 406/1, 176, 170, 173, 175/2, 149, 150/1, 150/2, 152, 171, 163/1 obręb Sławoszewek, gmina Kleczew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

20‑03‑2020 08:57:57

Zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 20 marca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: IRGO.6220.10.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „budowa farmy fotowoltaicznej „Kleczew Solar Park” o mocy do 75 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Genowefa, gmina Kleczew, powiat koniński, województwo wielkopolskie. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 210/1, 207, 206, 45/2, 74, 209/1, 208, 205/5, 205/4, 204/3, 204/2, 204/1, obręb Genowefa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

12‑03‑2020 07:40:49

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew., 404/1, 406/1, 176, 170, 173, 175/2, 149, 150/1, 150/2, 152, 171, 163/1 obręb Sławoszewek, gmina Kleczew .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 753 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 76
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2020 13:21:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie