Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, 

pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

tel. (0-63) 270-09-00 (sekretariat),

tel. (0-63) 270-09-11 (biuro obsługi interesanta),

fax. (0-63) 270-09-40
strona www: www.kleczew.pl,

BIP: www.bip.kleczew.pl,

e-mail: ugim@kleczew.pl

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-84373-68841-ETIHG-25

 

NIP Urzędu Gminy Kleczew: 6651804524

REGON Urzędu Gminy Kleczew: 000529462

NIP Gminy Kleczew: 6652741719

REGON Gminy Kleczew: 311019131

Kod GUS TERYT: 3010043


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00


Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Płatność w urzędzie jest możliwa jedynie przy użyciu karty płatniczej. Brak możliwości płatności gotówką.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

UWAGA:

Informacje w sprawach z danego zakresu są publikowane w tematycznych zakładach, które znajdują się w głównym menu po lewej stronie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

10‑07‑2024 14:13:40

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z przepisami szczególnymi z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 4 art. 84, art. 85 ust. 1 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), dalej ustawy ooś, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanego przez p. Adriana Puchlika, działającego w imieniu firmy EMCA VOLT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiejska 20, 00 – 49 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji El. Pątnów – Jóźwin – Kleczew” i przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Treść decyzji w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie dotyczące przeprowadzonych konsultacji społecznych

11‑06‑2024 10:32:49

1. Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), uchwały XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Kleczew oraz zarządzenia Nr 0050/37/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Kleczew.

2. Ogłoszenie konsultacji zostało zamieszczone 30 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej www.kleczew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie  www.bip.kleczew.pl, prawo lokalne, w zakładce zarządzenia burmistrza.

3. Treść projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Kleczew zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie www.bip.kleczew.pl; oraz wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie (biuro nr 106) w dniach i godzinach urzędowania w celu umożliwienia składania uwag, opinii i wniosków mieszkańców.

4. Konsultacje prowadzone zostały w terminie od dnia 06.05.2024 r.  do 28.05.2024 r.

5. Przedmiotowe konsultacje społeczne miały formę wyrażenia pisemnych uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących treści projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Kleczew poprzez złożenie ich w biurze 106 Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew lub poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: ugim@kleczew.pl.

6. W terminie wskazanym w pkt. 4 nikt z mieszkańców nie wniósł uwag do przedmiotowego projektu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

29‑05‑2024 13:42:52
Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem „ Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”.
Treść w załączniku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wyniku rokowań i wyborze najkorzystniejszej oferty

13‑05‑2024 14:16:22

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew, przeznaczonej na cele prowadzenia działalności gastronomicznej, na okres trzech miesięcy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wyniku rokowań i wyborze najkorzystniejszej oferty

13‑05‑2024 14:15:15

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew, przeznaczonej na cele prowadzenia działalności gastronomicznej, na okres trzech miesięcy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji
23‑04‑2024 12:30:01
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu e w dniu 18.04.2024 r. wydał decyzję na rzecz spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
22‑03‑2024 10:01:48

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.08.2014 r. znak: DSR-II-1.7322.139.2013 na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, spowodowane odwodnieniem zakładu górniczego – Odkrywki Jóźwin IIB - o kolejne 10 lat.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

21‑03‑2024 14:08:39

Gmina Kleczew, z siedzibą pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew informuje, że zamierza zawrzeć umowę dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew – grunt o powierzchni 90 m2, będący częścią nieruchomości oznaczonej jako działka nr 25/49, obręb Tręby, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/000037087/5, celem prowadzenia działalności gastronomicznej.
Termin zgłoszeń: do 28 marca 2024 r. godz. 11.00
Informacje szczegółowe w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

21‑03‑2024 14:07:40

Gmina i Miasto Kleczew, z siedzibą plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew informuje, że zamierza zawrzeć umowę dzierżawy części nieruchomości należącej do Gminy Kleczew stanowiącej grunt o powierzchni 180 m2, będący częścią nieruchomości oznaczonej jako działka nr 25/49, obręb Tręby, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/000037087/5  oraz grunt o powierzchni ok. 0,2000 ha – wraz z obiektem gastronomicznym o powierzchni zabudowy 81 m2 z wyposażeniem, będący częścią nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1774/2, obręb Kleczew (na terenie Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie – Malta Kleczewska), dla której Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00072732/9, celem prowadzenia działalności gastronomicznej.   
Termin zgłoszeń: do 28 marca 2024 r. godz. 11.00
Informacje szczegółowe w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

19‑03‑2024 12:09:26

Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Punkt Skupu Złomu Stalowego i Metali Kolorowych w miejscowości Danków na części działki ewidencyjnej nr 25/4, obręb 0009 Janowo, gmina Kleczew i przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 56 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2024 14:25:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie