Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 12 września 2019 roku

18‑09‑2019 08:23:32

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 16 września2019 roku

17‑09‑2019 09:25:45
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 16 września 2019 roku o III przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu używanego marki NEOPLAN Bus GmbH, nr rejestracyjny PKN 08533.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑09‑2019 13:59:06
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

21‑08‑2019 15:12:23

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 t.j.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleczew.pl oraz na stronie internetowej gminy Kleczew www.kleczew.pl uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Zielona strefa nosorożca Merck”a – szlak rowerowy” złożoną przez Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych Frontar. Rodzaj zadania publicznego – turystyka i krajoznawstwo. Wnioskowana kwota dotacji - 2000 zł.

Oferta  wpłynęła do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie 19 sierpnia 2019r. Data upublicznienia oferty: 21 sierpnia 2019r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 28 sierpnia br. może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mstrajch@kleczew.pl lub  w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew z zachowaniem ww. terminu.

Oferta do pobrania.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

20‑08‑2019 16:07:51

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 t.j.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleczew.pl oraz na stronie interesowej gminy Kleczew www.kleczew.pl uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Strażak OSP zawsze na służbie” złożoną przez Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP w Kleczewie. Rodzaj zadania publicznego – porządek i bezpieczeństwo publiczne. Wnioskowana kwota dotacji - 3.300 zł.

Oferta  wpłynęła do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie 20 sierpnia 2019r. Data upublicznienia oferty: 20 sierpnia 2019r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 27 sierpnia br. może zgłosić uwagi dot. oferty na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub mstrajch@kleczew.pl lub  w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew z zachowaniem ww. terminu.

Oferta do pobrania.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym

13‑08‑2019 08:22:48

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2019 r., (wtorek) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie w sali nr 306 odbędzie się: drugi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchimości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Kleczew, Gmina Kleczew, stanowiącej własność Gminy Kleczew oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P, przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

13‑08‑2019 08:11:26

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską w Kleczewie Uchwały Nr XII/106/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. zgromadzenia publicznego

01‑08‑2019 14:07:41

Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że na terenie Gminy Kleczew zostanie zorganizowane zgromadzenie.

Miejsce i termin: 13 sierpień 2019 r., w godz. od 11:00 do 14:00, pobocze i chodnik przed budynekim PAK Kopalni Węgla Brunatnego w Kleczewie przy al. 600-lecia 9 w Kleczewie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 25 lipca 2019 roku

26‑07‑2019 12:48:33

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 25 lipca 2019 roku o II przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu używanego marki NEOPLAN Bus GmbH, nr rejestracyjny PKN 08533.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. organizowanego zgromadzenia publicznego

12‑07‑2019 13:00:53

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że na terenie Gminy Kleczew zostanie zorganizowane zgromadzenie publiczne.

 

Miejsce i data zgormadzenia: 20 lipiec 2019 r., godz. od 09:00 do godz. 13:00; chodniki i teren pobocza - Kleczew koparka/pomnik SchRs 315, działka nr 1578/1 obręb Kleczew (zgodnie z załączonymi fotografiami).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 728 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 73
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑09‑2019 08:26:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie