Gmina Kleczew


Mapa powiatu

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,  pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Tel. (0-63) 270-09-00 (Sekretariat), Tel. (0-63) 270-09-11 (Biuro Obsługi Interesanta), Fax. (0-63) 270-09-40
www: www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl, E-mail: ugim@kleczew.pl
NIP: 665-18-04-524 REGON: 000-529-462 Kod Gus: 3010043
Godziny otwarcia UGiM i BOI:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 17:00 piątek 7:30 - 14:00
Numer konta: 02 8542 0001 3300 0169 0011 6503

Skrytka ePUAP: /i86bp43wch/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacja

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018r.

14‑11‑2018 13:34:20
w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Kleczewie wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

29‑10‑2018 09:13:28
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Kleczew wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie

15‑10‑2018 14:02:34

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
1. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 25 września do 10 października 2018r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” zostało zamieszczone na stronie internetowej www.kleczew.pl, na www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Interesanta UGiM w Kleczewie dnia 24.09.2018r.
2. Konsultacje miały formę wyrażenia pisemnej opinii o przedmiocie konsultacji.
3. Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
4. Do projektu ww. dokumentu żadna organizacja pozarządowa nie złożyła uwag.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

03‑10‑2018 13:43:23

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego - Upowszehnianie kultury fizycznej i sportu.
Tytuł zadania publicznego - "Sobota z Sokołem czyli piknik piłkarski dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Kleczew"
Oferent - Klub Sportowy "Sokół" Kleczew
Wnioskowana kwota dofinansowania : 9950,-  zł

która wpłynęła do UGiM w Kleczewie 25 wrzesnia 2018r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Data upublicznienia oferty: 03.10.2018r.

Zgodnie z art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty w dowolny sposób z zachowaniem ww. terminu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości

02‑10‑2018 14:40:24
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działki nr 200 o powierzchni 14,2850 ha, położonej w obrębie Genowefa, gmina Kleczew, zapisanej w KW KN1N/00095723/0.

W dniu 27.09.2019 roku w pokoju 306 Urzędu Gminy i Miasta Kleczew o godzinie 10.00 został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 200 o powierzchni 14,2850 ha, położonej w obrębie Genowefa, gmina Kleczew, zapisanej w KW KN1N/00095723/0.

Cena wywoławcza nieruchomości – 581.400,00 zł + 23% VAT

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 587.220,00 zł + 23% VAT

nabywca nieruchomości – Wektra Spółka z. o. o z siedzibą w Płocku,

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konsultacji

24‑09‑2018 15:16:04

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Ogłoszenie i projekt uchwały do pobrania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

05‑09‑2018 08:02:31

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew informuje, że od 05.09.2018 r. do 26.09.2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 sierpnia 2018r.

30‑08‑2018 09:39:43
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kleczewie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 sierpnia 2018r.

30‑08‑2018 09:34:02
o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kleczewie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat procedur kontroli przedsiębiorców

28‑08‑2018 15:33:44
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew mając na uwadze art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 646) przedstawia ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 669 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 67
Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: marcing@kleczew.pl tel.:(63) 270-09-20 fax: (63) 270-09-40
, w dniu:  26‑11‑2007 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2018 13:38:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie