Otwarte konkursy ofert


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

04‑03‑2021 13:03:49
1. Nazwa oferenta: Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124D, 62-510 Konin.
2. Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3. Tytuł zadania: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”
4. Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”.
5. Wysokość przyznanych środków publicznych: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

04‑03‑2021 07:46:47
23 lutego 2021 r. ogłoszony został nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt.: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”.
 
Zgłoszenia należało składać do 26 lutego 2021 r. do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesyłać na adres e-mail: mstrajch@kleczew.pl z zachowaniem ww. terminu.
Żadna z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w wyznaczonym terminie nie zgłosiła przedstawiciela do prac w komisji konkursowej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

23‑02‑2021 14:28:12

Na podstawie art. 15 ust. 2a z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1057 ze zm.), pkt. IX i X  Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 przyjętego Uchwałą XXXIII/271/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 listopada 2020 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr RO - 00005/21 (ogłoszenie zamieszczone na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie dnia 5 lutego 2021r.) na realizację zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pt.: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew” na kwotę 10.000 zł ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji wchodzą dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o powołaniu do komisji decyduje kolejność zgłoszeń.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru zostały określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert nr RO - 00005/21.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f  ww ustawy. 

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 tj.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać do 26 lutego 2021r. do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesyłać na adres email: mstrajch@kleczew.pl z zachowaniem ww. terminu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr RO-00005/21 oraz Roczny program współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w  Kleczewie www.bip.kleczew.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

16‑02‑2021 15:58:12

1. Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie, ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew.
2. Rodzaj zadania: Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej.
3. Tytuł zadania: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew”
4. Nazwa zadania publicznego: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu Gminy Kleczew”.
5. Wysokość przyznanych środków publicznych: 27.000,- zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

10‑02‑2021 14:43:15

29 stycznia 2021 r. ogłoszony został nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt.: „Prowadzenie plecówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew”.

Zgłoszenia należało składać do 5 lutego 2021 r. do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesyłać na adres e-mail: mstrajch@kleczew.pl z zachowaniem ww. terminu.

Żadna z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w wyznaczonym terminie nie zgłosiła przedstawiciela do prac w komisji konkursowej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania

05‑02‑2021 10:58:09

 Działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”.

Termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 10.000 zł.

Ogłoszenie, druk oferty, wzór umowy oraz druk sprawozdania do pobrania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

29‑01‑2021 13:34:16

Na podstawie art. 15 ust. 2a z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1057 ze zm.), pkt. IX i X  Rocznego programu współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 przyjętego Uchwałą XXXIII/271/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 listopada 2020 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr RO - 00003/21 (ogłoszenie zamieszczone na www.kleczew.pl, www.bip.kleczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie dnia 18 stycznia 2021r.) na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzięki i rodzin z terenu gminy Kleczew” na kwotę 27.000 zł Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji wchodzą dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o powołaniu do komisji decyduje kolejność zgłoszeń.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru zostały określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert nr RO - 00003/21.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej, lub wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f  ww ustawy.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 tj.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać do 5 lutego 2021r. do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie lub przesyłać na adres email: mstrajch@kleczew.pl z zachowaniem ww. terminu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr RO-00003/21 oraz Roczny program współpracy gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w  Kleczewie www.bip.kleczew.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia

18‑01‑2021 11:42:38

Działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Rodzaj zadania publicznego jest zgodny z art. 4 ust. 1a ww. ustawy.

Tytuł zadania: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 27.000,00 zł.

Ogłoszenie, druk oferty, wzór umowy oraz druk sprawozdania do pobrania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

21‑04‑2020 09:53:24
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej ogłoszonego 9 kwietnia br.
 
Nazwa oferenta: Bank Żywności w Koninie
Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

16‑04‑2020 13:02:10
9 kwietnia 2020 r. ogłoszony został nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019
r. poz. 688 ze zm.) do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt.: „Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców gminy Kleczew”.
Zgłoszenia należało przesyłać na adres e-mail: mstrajch@kleczew.pldo 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30.
Żadna z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w wyznaczonym terminie nie zgłosiła przedstawiciela do prac w komisji konkursowej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Socha
email: dsocha@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 24 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  10‑10‑2019 09:11:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd
email: mgwizd@kleczew.pl tel.:(63) 270 09 20 fax: (63) 270 09 40
, w dniu:  10‑10‑2019 09:11:24
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2021 13:04:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie